Adatkezelési tájékoztató kiadvány postázásához

Milyen adatokat kezelünk Önről?

Ön kérte a Guthealth kiadvány postázását. A kiadvány postázása érdekében Ön megadta nevét (titulussal együtt), pecsétszámát, és munkahelyi adatait (vagy ha más címre kéri a kiadvány postázását, akkor ezen cím adatai).

Milyen alapon kezeljük az Ön személyes adatait?

Ön a kiadvány postázása érdekében hozzájárulását adta személyes adatai kezeléséhez, így az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

A hozzájárulását bármikor költségmentesen visszavonhatja az alábbiakban meghatározott bármely elérhetőségünkre küldött kérelem útján. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Ferring Magyarország Kft.

székhely: 1138 Budapest, Tomori utca 34.

cégjegyzékszám: 01-09-269589

adószám: 10907922-2-41

e-mail cím: ferring@ferring.hu

adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

                email: Global-DPO@ferring.com

                postai elérhetőség: Global Data Protection Officer,

                Ferring International Center SA

                Ch. de la Vergognausaz 50

                1162 St-Prex, Switzerland (Svájc)

Kinek továbbítja a Ferring az Ön adatait?

A kiadvány postázására Magyar Posta Zrt. közreműködésével kerül sor, így az Ön nevét és a postázásai adatait átadjuk a Magyar Posta Zrt. részére. Az Magyar Posta Zrt. az Ön adatait a saját adatkezelési tájékoztatója szerint kezeli, amely az alábbi linken érhető el:

https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Mennyi ideig kezeljük és hol tároljuk az adatait?

Az adatait kizárólag addig kezeljük, amig az adatkezelés célja eléréséhez az feltétlenül szükséges, azaz a kiadvány kézbesítéséig. Tájékoztatjuk, hogy a kiadvány megküldésére az erre irányuló kérelmének beérkezését követően, 30 napon belül kerül sor. Ha a kiadvány a kérelme megküldését követő 45 napon belül nem került kézbesítésre, kérjük haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot az ferring@ferring.hu email címen vagy +36-1-2363800 telefonszámon keresztül, mert egyéb esetben, legkésőbb a kérelme megküldését követő 50 napon belül a személyes adatait töröljük.

A személyes adatait elektronikusan tároljuk a saját üzemeltetésű harmadik fél adatbázisának-szerverén, valamint marketing automatizációs rendszerben. Az adatok kezelése és feldolgozása során biztosítjuk az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Személyes adatok kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a fent meghatározott bármely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

Visszavonás joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonására.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Az adatokhoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 1. a) adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 2. b) visszavonja az adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 3. c) tiltakozik adatai kezelése ellen;
 4. d) az adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 5. e) adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja adatainak kezelését, amennyiben

 1. a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt adatok nem pontosak; vagy
 2. b) az adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 3. c) adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 4. d) Ön tiltakozott adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Felügyeleti hatósághoz fordulás joga

Önnek bármikor joga van panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), mint felügyelet hatósághoz.

A Ferring sütiket szeretne használni annak érdekében, hogy jobban megértse hogyan használja ezt a weboldalt és javítsa a felhasználói élményt a navigálás során.
Kérjük, fogadja el a sütik használatát az adatvédelmi irányelveinknek és süti tájékoztatónak megfelelően.